SOCIAL MEDIA MANAGEMENT APPLICATION

Menu

Resign Conditions

Prawo odstąpienia od umowy oraz przykładowy formularz odstąpienia od umowy


a) Prawo odstąpienia od umowy dot. umów zawieranych na odległość lub online

Konsument – tzn. każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnych w celach, które w znacznej mierze nie mogą zostać przypisane jej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej – może odwołać swe oświadczenie dotyczące zawarcia umowy w przypadku umów o charakterze odpłatnym, gdy spełnione są następujące warunki:
Pouczenie o odstąpieniu od umowy


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w przeciągu czternastu dni, bez podawania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia, muszą Państwo powiadomić nas (firmę KingAPP.pl Sp. z o.o., reprezentowaną przez zarządzającego przedsiębiorstwem - Macieja Sagala, LWawelska 33/4, 80-034 Gdańsk, Tel.: +48 605 139 591, E-mail: office@kingapp.de) – przy pomocy listu wysłanego pocztą, faksu lub E-maila – o Państwa decyzji związanej z odstąpieniem od umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak konieczne.


Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy że przed upływem tego terminu, wyślą Państwo oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia.


Konsekwencje odstąpienia od umowy

Gdy odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie pieniądze, które od Państwa otrzymaliśmy, wraz z kosztami dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy, innego niż oferowany przez nas najtańszy standardowy sposób dostawy) i nastąpi to niezwłocznie, a najpóźniej w przeciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym dotarło do nas Państwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonujemy w taki sam sposób, jaki został przez Państwa użyty przy pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zostało ustalone inaczej. W żadnym wypadku nie zostaną pobrane od Państwa żadne opłaty z tytułu tego zwrotu.


Jeśli żądali Państwo, aby wykonywanie usług zostało rozpoczęte w trakcie trwania czasu na odstąpienie od umowy, muszą zapłacić nam Państwo stosowną kwotę odpowiadającą części usług już wykonanych do momentu, w którym powiadomili nas Państwo o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, w stosunku do całego zakresu usług objętych umową.


Przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa także wtedy, gdy wykonaliśmy usługę w całości, przy czym rozpoczęliśmy wykonywanie usługi dopiero po udzieleniu na to przez Państwa wyraźnej zgody przy jednoczesnym potwierdzeniu przez Państwa świadomości, że tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy przy kompletnym zakończeniu przez nas realizacji umowy.b) Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, należy wypełnić ten formularz i odesłać go do nas.)


- Do:

KingAPP.pl Sp. z o.o.

reprezentowana przez zarządzającego przedsiębiorstwem - Macieja Sagala

Wawelska33/4

80-034 GdańskTel.: +48 605 139 591

E-mail: office@kingapp.de- Niniejszym odstępuję(-emy) (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/umowy o świadczenie następujących usług (*)

- Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)


- Nazwisko konsumenta/konsumentów


- Adres konsumenta/konsumentów

- Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku dokumentu papierowego)


- Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić.